ul. Pocztowa 8 tel. (61) 8145-212 kom. 603 577 838 e-mail: gminna.biblioteka.publiczna@neostrada GG 164978

REGULAMIN OGÓLNY

§ 1. Prawo korzystania.

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni i czytelni mają wszyscy mieszkańcy Gminy Rokietnica.

2. Pełnoletni czytelnik powinien przy zapisie:

a) okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania,

b) złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu biblioteki.

3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają zgodnie z przepisami rodzice, bądź opiekunowie prawni.

4. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić o zmianie adresu.

§ 2. Kaucje.

1. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami miejscowości objętych działalnością biblioteki pobiera się kaucję zwrotną w wysokości równowartości każdej książki.

2. Z w/w kaucji zwalnia się mieszkańców Poznań-Kiekrz, ze stałym meldunkiem na obszarze terytorialnym podległym do 1987 roku Urzędowi Gminy w Rokietnicy.

§ 3. Wypożyczenia.

1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.

2. Nie wolno wypożyczonych książek przekazywać osobom postronnym.

3. Termin zwrotu wypożyczonej książki może być przesunięty do 14 dni, o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. W przypadku bardzo dużego zapotrzebowania na dany tytuł w bibliotece przysługuje prawo skrócenia terminu wypożyczenia książki do minimum 4 dni.

5. Na prośbę czytelnika biblioteka może sprowadzić brakujące książki z innej biblioteki w kraju (wypożyczenia międzybiblioteczne).

6. Z książek stanowiących księgozbiór podręczny, z czasopism bieżących lub oprawnych oraz z książek pochodzących z wypożyczeń międzybibliotecznych można korzystać na miejscu w czytelni.

7. Odbitki kserograficzne są płatne w/g ceny ustalonej każdorazowo, w danym roku.

8. Czytelnik, u którego w domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z biblioteki.

§ 4. Przetrzymywanie książek

1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 3 pobiera się opłaty: w kwocie 0,10 zł za każdą dobę; w przypadku pisemnego upomnienia dolicza się koszty druku i opłaty pocztowej.

2. Jeżeli czytelnik odmawia oddania książki, bądź uiszczenia należnych opłat - biblioteka dochodzi swoich roszczeń na drodze prawnej.

§ 5. Poszanowanie książki

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książki oraz do zabezpieczenia przed zniszczeniem.

2. Czytelnik jak i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i po wypożyczeniu.

§ 6. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki.

1. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę oraz pokryć aktualne koszty oprawy. O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik jest zobowiązany zwrócić gotówką poprzez kwitariusz przychodowy; aktualną wartość rynkową lub według wyceny antykwarycznej.

2. W wyjątkowych przypadkach czytelnik może, po porozumieniu z bibliotekarzem, dostarczyć w miejsce zagubionej lub zniszczonej książki inną o równej wartości przydatną w bibliotece.

3. Za zniszczenie okładki foliowej biblioteka pobiera opłatę 2,- zł od 1 voluminu.

4. Za uszkodzenie książki czytelnik zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia książki.

5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego - czytelnik ponosi zobowiązanie wynikające z ustępu pierwszego tegoż paragrafu - to jest za całość dzieła.

§ 7. Życzenia i zażalenia.

1. Wszelkie życzenia i zażalenia należy wpisywać do książki życzeń i zażaleń, która znajduje się u dyrektora biblioteki.

2. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu może być na podstawie decyzji dyrektora biblioteki - czasowo pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.

3. Ponowna rejestracja czytelnika nie wywiązującego się z przestrzegania regulaminu bibliotecznego może nastąpić dopiero po uiszczeniu wszelkich zobowiązań wobec biblioteki.